Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Miljøterapeut for Avlastning og bosetting, Arendal kommune
Avlastning og bosetting, Arendal kommune
Miljøterapeut De som blir ansatt skal ivareta barn og unge som er på avlastningsopphold i varierende grad. Røedtunet har også brukere som har langvarig opphold. Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud, og at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt, faglig og sosialt arbeidsmiljø.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 22-04-2019

Barnehagelærar - Bygland oppvekstsenter for Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter
Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter
Barnehagelærar - Bygland oppvekstsenter ArbeidsoppgåverSamarbeide med pedagogisk leiar på avdelinga Arbeide i trå med mål og innhald i årsplanen Fylje opp barna og arbeidet rundt dei Bevare og vidareutvikle det gode samarbeidet med heimane Delta aktivt i planlegging og evaluering av arbeidet på avdelinga KvalifikasjonarGodkjent barnehage/førskulelærar utdanning Praksis frå liknande relevant arbeid Naudsynt kompetanse i ikt Det vert lagt avgjerande vekt på personlege eigenskapar UtdanningsretningPedagogikk UtdanningsnivåHøyskole/Universitet Personlege EigenskaparGode samarbeidsevner. Fagleg ste
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 05-04-2019

Ledig vikariat som arrestforvarer (sko 1531) ved Arendal og Froland politistasjonsdistrikt - Agder politidistrikt for Agder politidistrikt
Agder politidistrikt
Ledig vikariat som arrestforvarer (sko 1531) ved Arendal og Froland politistasjonsdistrikt - Agder politidistrikt I Agder politidistrikt er det ledig ett vikariat som arrestforvarer ved avsnitt for etterretning, etterforskning og arrest, Arendal og Froland politistasjonsdistrikt. Vikariatet er ledig fom. tiltredelse og inntil videre- ikke utover 31.10.21. Tjeneste i hele politidistriktet og turnusarbeid må påregnes. Stillingen inngår i driftsenhetens døgnkontinuerlige bemanning. Søkeren må kunne håndtere mennesker i en vanskelig livssituasjon og tidvis stort arbeidspress.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Prosjektstilling -- Linjelærar folkemusikk for SETESDAL FOLKEHØGSKULE STIFTELSEN
SETESDAL FOLKEHØGSKULE STIFTELSEN
Prosjektstilling -- Linjelærar folkemusikk Prosjektstilling -- Linjelærar folkemusikk inntil 100% stilling med moglegheit for fast tilsetting. Setesdal folkehøgskule er frilynt skule med tilbod til ungdom frå det året dei blir 16 år. Skulen er i stor utvikling, og skal etablere ny linje innan folkemusikk, song og dans. Vi søker difor etter vår nye - miljø og linjelærar -- FOLKEMUSIKK. Linjelærar har ansvar for sitt fag, fylgje opp den enkelte elev, og har hovudansvar for undervisningstilbodet for sine elever.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

Fast stilling Dagsenter - Pleie og omsorg for Valle kommune
Valle kommune
Fast stilling Dagsenter - Pleie og omsorg Valle kommune har ledig ei fast 60% dagsenterstilling i pleie og omsorg. Stillinga er ledig frå 01.05.2019. Mulig å auke til ca 80 % om ein i tillegg jobbar kvar 3 helg ved Valle Bygdeheim.ArbeidsoppgåverDagsenter gir tilbod til brukarar innanfor psykisk helse, demensomsorg og tilbod til eldre i kommunen.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Fast stilling som sjukepleiar - Valle kommune for Valle kommune
Valle kommune
Fast stilling som sjukepleiar - Valle kommune Valle kommune har ledig ei fast 100% stilling som sjukepleiar i pleie og omsorg. Stillinga er ledig frå 01.05.2019ArbeidsoppgåverHeilhetleg omsorg og pleie Oppfølging ansvar Faglege prosedyrar Medikament handtering Trivsel for tilsette, bebuarar og pårørande 3 - delt turnus, arbeid kvar tredje helg Øyeblikkeleg hjelp opphald KvalifikasjonarAutorisert sjukepleiar.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Lærarstilling i Valle kommune - 30 000,- rekrutteringstillegg i 3 år! - Valle skule for Valle kommune
Valle kommune
Lærarstilling i Valle kommune - 30 000,- rekrutteringstillegg i 3 år! - Valle skule Skuleåret 2019/2020 blir det ledig vikariat på lærarstillingar i Valle kommune. Valle skule har ein kollektiv kompetanse på vurderingsarbeid i tråd med Vurdering for læring, har fokus på IKT i opplæringa for elevar og for tilsette. Fagfornyinga er skulen sitt satsingsområde for komande skuleår, i tillegg til systematisk arbeid med overgang frå barnehage til skule. Inntil 3 lærarstillingar i 100 %, grunnskulelærar/allmennlærar med hovudprioritering av faga spesialundervisning og språkfag.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 07-04-2019

Vi søker medarbeider for delelager og verkstedmottak for GITMARK MAGNE & CO AS
GITMARK MAGNE & CO AS
Vi søker medarbeider for delelager og verkstedmottak På grunn av en stadig økende mengde arbeidsoppgaver, og tilgang til flere spennende agenturer så er vi nødt til å utvide staben med en person som skal jobbe på vårt delelager. I tillegg til dette skal personen bistå med å bygge opp, og få ansvaret for verkstedmottak for vårt småmaskinverksted. En komplett stillingsinstruks vil lages og fremvises til den rette kandidaten.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 12-04-2019

Enhetsleder kultur - Evje og Hornnes kommune for Evje og Hornnes kommune
Evje og Hornnes kommune
Enhetsleder kultur - Evje og Hornnes kommune Spennende, kompetanseutfordrende og opplevelsesrik lederstilling med ansvar for kommunens mangfoldige kultur- og fritidstilbud, er ledig. Vi søker en leder som engasjerer, motiverer, skaper samhold og bidrar til gode kultur- og fritidsopplevelser både for kommunens innbyggere, tilreisende og enhetens brukere og medarbeidere. Enhet for Kultur er for tiden delt inn i avdelingene kulturskole, ungdomsklubb og bibliotek.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 07-04-2019

Rådgiver/ingeniør (byggesak), enhet for teknisk forvaltning for Lillesand kommune
Lillesand kommune
Rådgiver/ingeniør (byggesak), enhet for teknisk forvaltning Innplassering i stillingskode knyttes mot utdanning og vil bli endelig fastsatt ved tilsetting.    Tiltredelse:  Etter avtale.     Arbeidstid:  Dagtid, med fleksitidsordning   Ansvarsområde/hovedoppgaver: Saksbehandling av bygge- og delesøknader etter plan- og bygningsloven, klagesaksbehandling, tilsyn og 
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 02-04-2019