Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Ingeniør prosesstyring og IKT, Gaupne
Statkraft Region Midt-Norge
Region Midt-Noreg, med til saman 200 tilsette, har ansvar for drift og vedlikehald av 32 kraftverk og 8 vindparkar i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag, og når snart ein normal årsproduksjon på nærare 14 TWh. Produksjonsavdelinga ansvar for produksjonsplanlegging, vedlikehaldskoordinering og døgnkontinuerleg styring og overvaking av produksjonsanlegg, i tillegg til regionalt fagansvar for IKT og Prosesstyringssystem. Avdelinga har 15 medarbeidarar.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Kundekonsulent
Luster Energiverk AS
Luster Energiverk søker ein positiv, effektiv og resultatorientert person til stillinga som kundekonsulent. Sentrale oppgåver vil vera kundeservice, fakturering, arkiv og lønnskøyring. Me ser etter ein strukturert og sjølvstendig medarbeidar med gode samarbeidsevner som ynskjer fagleg og personleg utvikling i eit interessant miljø. Ønskte kvalifikasjonar: • Relevant utdanning og/eller erfaring innan økonomi og administrasjon
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 06-03-2020

Banksjef
Luster Sparebank
Luster Sparebank søkjer BanksjefLuster Sparebank er ein solid og offensiv bank. Banken er i vekst og har kundar over heile landet. Målsetjinga er å vere ein av dei leiande frittståande sparebankane i Sogn. Noverande banksjef gjennom mange år går av med pensjon. Banken er difor på jakt etter ein etterfølgjar, som kan styrke og vidareutvikle Luster Sparebank sin posisjon i marknaden. Banksjefen har det strategiske og operative ansvaret for å leie verksemda i høve til dei føresetnader og målsetjingar som styret i banken vedtek.
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Continuous Improvement Agent
Avery Dennison
Role Profile: The continuous improvement (CI) agent is an Lean / Six Sigma expert who uses the relevant tools to identify opportunities at the site to improve business results. The role ensures that CI projects are executed, and measures and reports the effect. A key focus will be our productions and operations areas. Key responsibilities:
Registrert : 19-02-2020 Søknadsfrist : 03-03-2020

Sommarjobb teknisk avdeling, bygg
Statkraft Region Midt-Norge
Region Midt-Norge er ein av seks produksjonsregionar i Statkraft. Regionen er organisert i fire kraftverksgrupper og har omlag 200 tilsette. Regionen driftar og vedlikeheld 32 kraftverk og 8 vindparkar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark. Teknisk avdeling i regionen har ansvaret for tyngre vedlikehald (prosjektutvikling og gjennomføring), samt bistår kraftverksgruppene med ingeniørkompetanse i det daglege vedlikehaldet. Vi er ei avdeling med to seksjonar, totalt 27 tilsette, der 14 personar har oppmøte i Gaupne.
Registrert : 18-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Ferievikariat i omsorgstenesta
Hafslo Omsorgssenter Avd Dagsenter
Ferievikariat av varierande lengde frå medio juni til medio august. Det er ynskjeleg at du i denne perioden kan arbeide mest mogleg samanhengande. Det er viktig at du i søknaden fyller ut kva tidsrom du kan arbeide. Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene er i hovudsak pleie, omsorg, tilberede mat/delta i måltid, reinhald, og praktisk bistand til aktuelle pasientar, bebuarar og heimebuande.
Registrert : 18-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Forvaltar for Jostedalsbreen nasjonalpark - vikariat
Fylkesmannen i Vestland
Jobbnorge ID: 183001 Om stillinga Fylkesmannen i Vestland har ledig vikariatstilling knytt til arbeid med forvaltning av Jostedalsbreen nasjonalpark. Den som blir tilsett vil samarbeide tett med den andre forvaltaren for Jostedalsbreen, samt med Statens naturoppsyn og andre verneområdeforvaltarar i fylket. For informasjon om Jostedalsbreen sjå www.nasjonalparkstyre.no
Registrert : 18-02-2020 Søknadsfrist : 03-03-2020

Ferievikariat i omsorgstenesta
Gaupne Omsorgssenter Avd Korttidsavdeling
Ferievikariat av varierande lengde frå medio juni til medio august. Det er ynskjeleg at du i denne perioden kan arbeide mest mogleg samanhengande. Det er viktig at du i søknaden fyller ut kva tidsrom du kan arbeide Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene er i hovudsak pleie, omsorg, tilberede mat/delta i måltid, reinhald, og praktisk bistand til aktuelle pasientar.
Registrert : 18-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Ferievikariat i omsorgstenesta
Luster Omsorgssenter Avd Heimeteneste
Ferievikariat av varierande lengde frå medio juni til medio august. Det er ynskjeleg at du i denne perioden kan arbeide mest mogleg samanhengande. Det er viktig at du i søknaden fyller ut kva tidsrom du kan arbeide . Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene er i hovudsak pleie, omsorg, tilberede mat/delta i måltid, reinhald, og praktisk bistand til aktuelle pasientar, bebuarar og heimebuande.
Registrert : 18-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Luster Sparebank søkjer Banksjef
Luster Sparebank
Luster Sparebank er ein solid og offensiv bank. Banken er i vekst og har kundar over heile landet. Målsetjinga er å vere ein av dei leiande frittståande sparebankane i Sogn. Noverande banksjef gjennom mange år går av med pensjon. Banken er difor på jakt etter ein etterfølgjar, som kan styrke og vidareutvikle Luster Sparebank sin posisjon i marknaden. Banksjefen har det strategiske og operative ansvaret for å leie verksemda i høve til dei føresetnader og målsetjingar som styret i banken vedtek.
Registrert : 18-02-2020 Søknadsfrist : 30-03-2020