Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
PP-rådgjevar (2. gongs utlysing)
Pedagogisk psykologisk rådgjevar i rettleiingstenesta indre Vestland (Sogndal)
Org. nr: 923720782 Stillingsident: 4316817790 Presentasjon av stillingen: Vestland fylkeskommune har etablert rettleiingstenester for vidaregåande opplæring. Tenesta skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Vidare skal tenesta vere med å legge til rette for at flest mogleg ungdom og vaksne fullfører vidaregåande opplæring. Vi har eit nært samarbeid med lærebedrifter, skular, kommunar og andre aktuelle instansar. Frå 01.03.21 har rettleiingstenesta indre Vestland ledig fast 100 % stilling som pedagogisk psykologisk rådgjevar.
Registrert : 25-11-2020 Søknadsfrist : 09-12-2020

Professor i pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Jobbnorge ID: 195944 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to faste stillingar som professor i pedagogikk ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. Stillingane er tilknytt Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Arbeidsstaden er ved campus Sogndal.
Registrert : 24-11-2020 Søknadsfrist : 17-01-2021

Kunderådgjevar Bedriftsamarknad Sogn
Sparebanken Vest
Vi i Sparebanken Vest har som ambisjon å bli framtidas sparebank. Saman med våre kundar ønskjer vi å bidra til eit berekraftig samfunn og til gjere livet på Vestlandet endå litt betre. Vår dyktige kunderådgjevar i Sogndal har bestemt seg for å byrje i ein spennande jobb utanfor banken, så vi søkjer no etter ein ny rådgjevar som skal jobbe inn mot bedriftsmarknaden i Sogn. Har du inngåande bransjekunnskap, eit godt nettverk og gjerne erfaring fra finansiering av næringslivskundar, vil vi gjerne ha deg med på laget.
Registrert : 23-11-2020 Søknadsfrist : 06-12-2020

Sjåførar
Transferd AS
Transferd har vunne anbodet for køyring for Asko og har difor behov for fleire dyktige sjåførar. Køyringa gjeld på strekninga Bergen-Sogn. Arbeidsstad vert Kaupanger.Vi ynskjer at du: Er ansvarsbevisst og serviceinnstiltHar gode norskkunnskapar både skriftleg og munnlegHar førarkort klasse CEHar godt humør og eit ynskje om å ta del i eit aktivt miljøTrivast i rolla som bedrifta sitt ansikt utad Vi kan tilby:
Registrert : 23-11-2020 Søknadsfrist : 30-11-2020

Mekanikar
Simas IKS
Me ønskjer mekanikar til Kaupanger. Søknadsfrist 15. desember. SIMAS har ein god del utstyr som maskiner, biler og containarar som me ynskjer å vedlikehalde meir i eigenregi. Me er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane i Sogn. Selskapet har som formål å handsama avfall frå hushaldningar og verksemder. Stilling: MekanikarArbeidsstad: Festingdalen, Kaupanger Oppgåver for stillinga:
Registrert : 19-11-2020 Søknadsfrist : 15-12-2020

Spesialpedagog 100 % vikariat Sogn PPT
Sogndal kommune Sogn PPT
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Sogn pedagogisk psykologisk teneste er interkommunal, og yter tenester til grunnskular og barnehagar i Sogndal, Luster, Aurland og Vik. Under Sogn PPT finn ein både avdeling for PPT og avdeling for logopedi. Kontoret har 10 tilsette og held til i Sogndal. PPT er ein viktig samarbeidspart for skular og barnehagar i Sogndal og kommunane rundt. Tenesta skal i sitt arbeid ha fokus på behovet for gode utviklingsmoglegheiter til barn og unge i barnehage og skule, og ha fokus på barn med særskilde behov.
Registrert : 18-11-2020 Søknadsfrist : 10-12-2020

Spennende salgsstillinger
Randstad AS
For vår kunde søker vi etter engasjerte, motiverte og ambisiøse selgere. Vi i Randstad jobber jevnt og trutt med å rekruttere selgere til våre kunder, og vi ønsker i den forbindelse kontakt med selgere som ønsker å kartlegge sine muligheter videre i karrieren. Stillingene vi har er både av fast og midlertidig karakter og dekker flere faglige og geografiske områder. Salgsstilingene vil primært være mot bedriftsmarkedet og vi har kun kunder som tilbyr fastlønn i tillegg til eventuell provisjon .
Registrert : 16-11-2020 Søknadsfrist : 25-12-2020

Ecura søker tilkallingsvikarer til ulike avdelinger i Sogn.
Ecura Bo og Habilitering, region Vest
Me har behov for både miljøterapeutar, miljøarbeidarar og ufaglærte. Som tilkallingsvikar vil du får opplæring ved ulike avdelingar og bidra i etablerte team med fokus på våre grunnverdiar: Endringar, omsorg, utvikling, respekt og ansvarsbevistheit. Oppgåvene dine vil vera å bidra i teamet slik at brukarane opplev heilskapleg og forutsigbar kvardag med trygge rammer. Me søker:
Registrert : 16-11-2020 Søknadsfrist : 18-12-2020

SIMAS IKS søkjer Mekanikar
Simas Iks
Oppgåver for stillinga: · Ansvar for vedlikehald på maskiner, lastebilar, containerpark m.m. · Ansvar for opparbeiding av system og orden på verkstad. · Skal jobba aktivt for implementering av vedlikehald i vårt kvalitetssystem. · Mekanikar må ta del i dagleg drift ved behov. · Rapporterer direkte til produksjonsleiar. Ynskjeleg utdanning/praksis: · Utdaning/fagbrev: o Bilmekanikar, tunge køyretøy. o Landbruks-/anleggsmekanikar.
Registrert : 11-11-2020 Søknadsfrist : 15-12-2020

Psykologspesialist/ Psykolog
Indre Sogn psykiatrisenter, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4310843824 Presentasjon av stillingen: Indre Sogn psykiatrisenter er eit moderne DPS delt i seksjon Dag og Døgn. Seksjon Dag har generell psykiatrisk poliklinikk, TSB team, jobbspesialistar, spisskompetanse på levevanar, alderspsykiatri med meir. Seksjon Døgn har 13 senger, ambulant team og aktiviseringseining. Senteret er tverrfagleg bemanna med psykiaterar, legar, psykologspesialistar, psykologar, psykiatriske sjukepleiarar, kliniske sosionomar med meir.
Registrert : 10-11-2020 Søknadsfrist : 06-12-2020