Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Liker du høyt tempo og fysisk arbeid?
Mesta AS
Fjell og Tunnelsikring i Mesta AS Spesialproduksjon søker etter nye medarbeidere som liker høyt tempo og fysisk arbeid. Du må ha fokus på sikkerhet. Stillingen vil kreve at du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid, da stillingen medfører natt- og dagarbeid, og reising. Oppmøtested vil være på de ulike prosjektene, hvor hovedparten stort sett er på Vestlandet. Det er en fordel om du er bosatt på Vestlandet. Vi på tunnelsikring i Mesta har det siste året hatt en stadig økning i oppdrag og ser et behov for å få inn nye dyktige medarbeidere.
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 06-09-2020

IT medarbeider
NAV Økonomiteneste
Org. nr: - Stillingsident: 4261397736 Presentasjon av stillingen: NAV Økonomiteneste held til i Leikanger, Sogn og Fjordane. Vi har for tida om lag 90 tilsette som jobbar med landsdekkande økonomitenester for NAV. Verksemda har mellom anna ansvar for etaten sine utbetalingar av stønader, driftsrekneskap, utbetaling av lønn til eigne tilsette, samt samanstilling av NAV sitt totale rekneskap.
Registrert : 31-07-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

Jurist
Fylkesmannen i Vestland
Jobbnorge ID: 190521 Om stillinga Helse, sosial og barnevern har ledig ei fast stilling frå 1. november 2020.
Registrert : 17-07-2020 Søknadsfrist : 25-08-2020

Vernepleiar
Fylkesmannen i Vestland
Jobbnorge ID: 190519 Om stillinga Helse, sosial og barnevern har ledig vikariat i eitt år for tilsetjing frå 1. oktober 2020. Avdelinga har ulike rådgjevings- og forvaltningsoppgåver, og fører tilsyn med barnevern, helse-, omsorg- og sosialtenestene. Avdelinga har brei kontakt med kommunar, spesialisthelsetenester og nasjonale styresmakter. Vi behandlar enkeltsaker og fører tilsyn med kommunar, helseføretak og institusjonar, gir råd og rettleiing og medverkar til gjennomføring av nasjonale mål.
Registrert : 17-07-2020 Søknadsfrist : 25-08-2020

Juridisk rådgjevar
Seksjon for juridiske tenester, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 923609687 Stillingsident: 4264264944 Presentasjon av stillingen: Vestland fylkeskommune er ein av dei store arbeidsgjevarane i fylket. Vi har omlag 6000 tilsette og eit årleg driftsbudsjett på omlag 9 milliardar kroner. Våre kjerneverdiar er kompetent, open og modig. Vi set retning, engasjerer og samhandlar for å utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland.
Registrert : 16-07-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

Assisterende kommunalsjef helse og omsorg
Sogndal kommune Helse og omsorg
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om stillinga Sogndal kommune søkjer assisterande kommunalsjef helse og omsorg med sektoransvar for helse og omsorg. Stillinga er ei 100% fast stilling som er ledig frå 1.09.20. Helse og omsorg består av 3 sjukeheimar, 3 omsorgsbasar for heimesjukepleie 3 avdelingar med bu og miljøteneste, vedtakskontor for helse og omsorg, fysio og ergoterapiteneste, psykisk helse og rusteneste, legeteneste. Samla sett er det om lag 500 tilsette i helse og omsorg.
Registrert : 14-07-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver til Nasjonalt ressurssenter for deling av data
Digitaliseringsdirektoratet
Jobbnorge ID: 190378
Registrert : 13-07-2020 Søknadsfrist : 20-08-2020

Byggeleiarar - oppmerking
INV - Vedlikehald, drift og beredskap, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 923722890 Stillingsident: 4262543848 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 10-07-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

Brannvernleiar
Statens vegvesen
Jobbnorge ID: 190373 Om drift og vedlkehald Drift og vedlikehald vest har no ledig stilling som brannvernleiar. Det geografiske området ligg til nordre del av Vestland fylke. Drift og vedlikehald har ansvar for å forvalte vegeigarskapet på riks- og europavegar samt gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt. Vi kan tilby eit sterkt fagmiljø og spennande arbeidsoppgåver i eit triveleg og inkluderande arbeidsmiljø. Stillinga er organisert i seksjon drift vest 2. Vi er 14 medarbeidarar fordelt på kontorstadane Førde, Nordfjordeid og Leikanger
Registrert : 08-07-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

Direktør - NAV Økonomiteneste
Nav Økonomiteneste
Sentrale arbeidsoppgaverLedelse av enhetenSikre målrettet og effektiv drift av enheten med gode tjenester til virksomhetens ansatteVidereutvikling av tjenestene innenfor regnskap og lønn, bl.a. ved å ta i bruk nye digitale løsninger og gjennom god kontakt med virksomhetens brukereDeltakelse i sentrale prosesser vedr. systemutvikling/ endringDeltakelse i økonomi- og styringsdirektørens ledergruppeKvalifikasjoner
Registrert : 08-07-2020 Søknadsfrist : 01-09-2020