Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Seniorkonsulent i studieadministrasjonen
Høgskulen på Vestlandet
Jobbnorge ID: 196340 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig eit vikariat i 100% stilling som seniorkonsulent/praksiskoordinator i studieadministrasjonen ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, campus Stord. Om stillinga:
Registrert : 26-11-2020 Søknadsfrist : 03-01-2021

Rådgivar
OPK - Rettleiingstenesta 2 Vestland sør (Odda/Stord), Vestland fylkeskommune
Org. nr: 876246732 Stillingsident: 4317479521 Presentasjon av stillingen: Rettleiingstenesta er ei ny spanande brukarnær teneste i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune. Primæroppgåva til tenesta er å leggje til rette for at flest mogleg ungdom og vaksne fullfører vidaregåande opplæring. Vi har eit nært samarbeid med skulane, kommunar, NAV og andre aktuelle instansar. Vi skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Dette gjer vi gjennom å følgje opp lærlingar, støtte ungdom utanfor opplæring, rettleie vaksne og yte pedagogisk psykologiske tenester.
Registrert : 25-11-2020 Søknadsfrist : 12-12-2020

Undervisningsstilling i Teknologi- og industrifag
Stord vidaregåande skule, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 974557029 Stillingsident: 4315421899 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 25-11-2020 Søknadsfrist : 09-12-2020

Professor i pedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Jobbnorge ID: 195936 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to faste stillingar som professor i pedagogikk ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. Stillingane er tilknytt Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Arbeidsstaden er ved campus Stord.
Registrert : 24-11-2020 Søknadsfrist : 17-01-2021

Jordskiftedommarfullmektig
Jordskiftedomstolene
Jobbnorge ID: 196650 Om stillinga Jordskifteretten er ein særdomstol som arbeider med saker som er heimla i jordskiftelova. Arbeidsoppgåvene er i hovudsak omforming av eigedomar og bruksrettar, klarlegging av rettstilhøve til fast eigedom og skjønn. Sjå www.jordskifte.no for ytterlegare opplysningar. Me søker ein medarbeidar som skal kunne utvikle seg både fagleg og personleg. Kvalifiserte kandidatar vert oppfordra til å søke uavhengig av alder, kjønn og etnisitet.
Registrert : 23-11-2020 Søknadsfrist : 07-01-2021

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i helse- og omsorgsvitskap
Høgskulen på Vestlandet
Jobbnorge ID: 195909 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to 100% vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i helse- og omsorgsvitskap. Stillingane er knytt til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Fagseksjon for bachelor i sjukepleie ved campus Stord. Tilsettingsperioden er 01.02.2021 - 28.02.2022. Vikariata kan verte forlenga. Ansvars- og arbeidsområde: Undervisning i bachelorstudiet for sjukepleiarar
Registrert : 23-11-2020 Søknadsfrist : 13-12-2020

Førsteamanuensis/førstelektor i helse- og omsorgsvitskap
Høgskulen på Vestlandet
Jobbnorge ID: 195950 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to 100% faste stillingar som førsteamanuensis/førstelektor innan helse- og omsorgsvitskap ved Fakultet for helse-og sosialvitskap. Stillinga er knytt til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, fagseksjon for bachelor i sjukepleie ved campus Stord. Tiltreding i stillingane er 01.05.20. Ansvars- og arbeidsområde: Undervisning i bachelorstudiet for sjukepleiarar, vidareutdanningar og mastergrader innan helsefag
Registrert : 20-11-2020 Søknadsfrist : 13-12-2020

Stipendiat IKT i læring
Høgskulen på Vestlandet
Jobbnorge ID: 196323 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei stilling som stipendiat - IKT i læring ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett Det er trong for kunnskap om pedagogisk tilrettelegging for læring i digitale omgjevnader. Stillinga er knytt til fakultetet sitt arbeid med digitalisering i lærarutdanninga og initiativ som er retta mot å auka den profesjonsfaglege digitale kompetansen (PfDK) i lærarutdanninga og grunnutdanninga.
Registrert : 20-11-2020 Søknadsfrist : 29-12-2020

Are you ready to explore new challenges?
The Switch Marine Drives Norway AS
We are looking for a highly organized and project-driven person to join our logistics team. Your primary focus will be on material management and inventory control development, working independently with international multifunctional teams. The position is in Stord, Norway. Your responsibilities: Supporting material management processes and product structures of High Power ConvertersFull control of inventoryGeneral handling of incoming and outgoing materialsCreating instructions We appreciate:
Registrert : 20-11-2020 Søknadsfrist : 08-12-2020

ID 1649 Avdelingssjukepleiar ved døgnavdeling IDA
Stord kommune
Me søkjer etter ein dyktig og sjølvstendig avdelingssjukepleiar til døgnavdelinga som har ansvar for leiing, fagleg utvikling og dagleg drift av døgnavdelinga Sunnhordland interkommunal legevakt IKS dekker legevaktfunksjon for kommunane Fitjar, Bømlo og Stord med samla om lag 34.000 innbyggjarar. Legevakta flytta inn i nye, moderne lokale i 2017 og er lokalisert i tilslutnad til Stord sjukehus. Sunnhordland Interkommunale Legevakt IKS si viktigaste oppgåve er å levere tenester og service til innbyggjarane i form av øyeblikkeleg helsehjelp.
Registrert : 20-11-2020 Søknadsfrist : 30-11-2020